மருத்துவ எந்திரம் மற்றும் கருவிகள்

கீழே உள்ள மருத்துவ கருவிகள் மற்றும் கருவிகள் எப்பொழுதும் துருப்பிடிக்காத எஃகு, சிரிஞ்ச் ஊசி, கிருமி நீக்கம் செய்யும் தட்டுகள், கிருமி நீக்கம் செய்யும் தொட்டி, ஸ்கால்பெல்&பிஸ்டரி, மருந்து வண்டி ஆகியவற்றால் செய்யப்படுகின்றன.

மருத்துவ எந்திரம் மற்றும் கருவிகள்
மருத்துவ எந்திரம் மற்றும் கருவிகள்