பொருள்

துருப்பிடிக்காத எஃகு விலை போக்கு
துருப்பிடிக்காத எஃகு விலை போக்கு