ஏற்றுதல் / கப்பல் போக்குவரத்து

SS- CRC - Loadng - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

கொள்கலன் & எஸ்எஸ் - எச்ஆர்சி - ஏற்றுகிறது - எச்எக்ஸ்எம் & எஸ்எஸ் - எச்ஆர்பி - ஏற்றுகிறது - எச்எக்ஸ்எம்