கூட்டாளர் மில்

பார்ட்னர் மில்

ACERINOX

Partner Mill

THY RUPP

Thy rupp2

டி.டி.எஸ்.எஸ்

TTSS

லிஸ்கோ

LISCO

யுஸ்கோ

YUSCO2

ஒய்.ஜே.கே.ஜே.

YJKJ2

குன்ஷந்தாஜெங்

Kunshandageng

ஈ.எஸ்.எஸ்

ESS

BAOXIN

Baoxin2

JFE

ஜிஸ்கோ

செங்

OUTO

QPSS

போஸ்கோ

ZPSS

டிக்ஸோ

BAOSTEEL

jfe
JISCO
ChengDe
Outo
QPSS
POSCO
ZPSS
TISCO2
BAOSTEEL